STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS

Dalyko pavadinimas

 NETRADICINIS MASAŽAS / NON-TRADITIONAL MASSAGE

 

Dalyko apimtis

Semestras

   Studijų forma

Struktūra*

Iš viso

val.

Kreditų

skaičius

Dalykų grupė ir pobūdis

P

PS

PR

KD

K

S

VI

N

10

23

-

-

6

41

80

3

Gilinimuisi kryptyje

* P – paskaitos, PS – pratybos, seminarai, PR – praktika, KD – kursinis darbas, K – konsultacijos, S – savarankiškas darbas

 

Dalyko tikslas

Suteikti žinių apie pagrindinius grožio terapijos praktikoje taikomus netradicinio masažo procedūrų ypatumus ir ugdyti gebėjimus atlikti netradicines masažo procedūras, vertinant jų veiksmingumą.

 

Dalyko anotacija

Dalykas skirtas įgyti žinių apie netradicinio masažo ypatumus. Teorinių užsiėmimų  metu analizuojamas netradicinio  masažo poveikis organizmui ir atskiroms kūno dalims, indikacijos ir kontraindikacijos atliekant netradicinį masažą. Praktikinių užsiėmimų metu ugdomi įgūdžiai atlikti ir taikyti netradicinio masažo technikas su tam tikromis kosmetinėmis priemonėmis, įvertinus kliento odos būklę. Tarpiniai atsiskaitymai skirti teorinių žinių įtvirtinimui.

 

Dalyko sąsajos

Programos studijų rezultatai

Dalyko studijų rezultatai

Studijų metodai

Studento pasiekimų vertinimo metodai

Vertinimo kriterijai

4. Geba įvertinti kliento odos ir odos priedų būklę, remdamasis įvairaus amžiaus žmonių morfologiniais, anatominiais, patologiniais organizmo ypatumais bei tikslingai parinkdamas vizualinius, manualinius, aparatinius vertinimo metodus, atsižvelgdamas į asmens anamnezės duomenis ir identifikuodamas estetinius kliento poreikius.

Žino ir supranta

1.       asmens audinių būklę, morfologinius bei anatominius ypatumus

Įtraukiamoji paskaita, demonstravimas, situacijų analizė, darbas porose

2.       Praktinių įgūdžių vertinimas, egzaminas

Apibūdina išorinius pokyčius audiniuose ir odoje

 

3.       Žino netradicinio masažo skyrimo ir atlikimo rekomendacijas įvairių odos ligų priežiūrai, fizinio ar protinio pervargimo mažinimui bei skiriant higieniniais ar kosmetiniais tikslais

Įtraukiamoji paskaita, demonstravimas, situacijų analizė, darbas porose

4.       Egzaminas

Apibūdinta netradicinio masažo skyrimo ir atlikimo indikacijas ir kontraindikacijas

 

5. Geba sudaryti trumpalaikius ir ilgalaikius kosmetinių procedūrų planus, įvertinęs odos ir odos priedų būklę bei nustatęs individualius objektyvius ir subjektyvius odos pokyčius.

5.       Geba racionaliai taikyti netradicinio masažavimo metodikas esant odos ir kitiems susirgimams, siekiant reikiamo fiziologinio poveikio individualiam (ne) klinikiniam atvejui

Demonstravimas, situacijų analizė, darbas porose

 

6.       Praktinių įgūdžių vertinimas

Savarankiškai pritaiko pagalbines netradicinio masažo priemonės praktinėje veikloje

7.       Geba praktikoje pritaikyti pagalbinių netradicinių masažo priemonių panaudojimo galimybes

Demonstravimas, įtraukiamoji paskaita, situacijų analizė, darbas porose

 

8.       Praktinių įgūdžių vertinimas, egzaminas

Savarankiškai pritaiko kosmetikos priemones netradicinio masažo metodikos praktinėje veikloje

6. Geba savarankiškai parinkti kosmetines medžiagas, priemones, kosmetologinę įrangą procedūroms atlikti, atsižvelgdamas į kliento poreikius ir atliekamos procedūros pobūdį.

9.       Geba savarankiškai praktikoje parinkti ir pritaikyti kosmetikos priemones netradicinių masažo  procedūrų metu

Minčių lietus,

Praktinių įgūdžių demonstravimas, darbas porose

10.    Praktinių įgūdžių vertinimas, egzaminas

Savarankiškai parenka ir  pritaiko kosmetikos priemones reikalingas netradicinio masažo procedūrai

7. Geba savarankiškai atlikti kosmetines procedūras, užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, saugumą specializuotose ir nespecializuotose vietose, vadovaudamasis kosmetologo veiklą reglamentuojančiais dokumentais ir teisės aktais, higienos reikalavimais, ergonomikos principais.

11.    Geba pritaikyti ergonomikos reikalavimus atliekant netradicinio masažo procedūras

Demonstravimas, situacijų analizė, darbas porose

 

12.    Praktinių įgūdžių vertinimas, egzaminas

Savarankiškai atlieka netradicinio masažo procedūras laikantis visų ergonomikos reikalavimų

13.    Geba užtikrinti teikiamų paslaugų saugumą ir kokybę specializuotose ir nespecializuotose darbo vietose

Demonstravimas, situacijų analizė, darbas porose

 

14.    Praktinių įgūdžių vertinimas, egzaminas

Tinkamai atlieka netradicinio masažo procedūras specializuotose ir nespecializuotose darbo vietose

 

 

Dalyko turinys

Temos pavadinimas ir turinio apibūdinimas

Kontaktinių valandų skaičius

S

Iš viso val.

P

PS

PR

KD

K

1. Netradicinio masažo poveikis žmogaus organizmui ir atskiroms jo sistemoms. Netradicinio masažo sistemos.

2

2

-

-

-

4

8

2. Netradicinio masažo skyrimo ir atlikimo rekomendacijos. Įvairių ligų profilaktika, fizinio ir emocinio nuovargio mažinimas.

2

5

-

-

-

4

11

3. Higieniniai, estetiniai ir ergonominiai reikalavimai atliekant masažą.

2

5

-

-

-

6

13

4. Kūno paviršinių ir giliųjų audinių pakitimai ir jų vertinimo būdai prieš netradicinio masažo procedūrą.

2

5

-

-

-

2

9

Pasirengimas tarpiniam atsiskaitymui ir atsiskaitymas. Praktinių įgūdžių vertinimas (T).

Literatūros studijavimas, pateiktos medžiagos analizė, pasirengimas testui (1-4 temos)

8

8

5. Netradicinių masažų metodikos.

2

6

-

-

6

7

21

Pasirengimas egzaminui ir jo laikymas

10

10

Bendras valandų skaičius

10

23

-

-

6

41

80

 

Vertinimo tvarka

Taikoma dešimties balų kriterinė vertinimo sistema ir kaupiamasis vertinimas, naudojant individualų kaupiamąjį indeksą (IKI). Galutinį įvertinimą sudaro tarpinių atsiskaitymų (T) ir egzamino (E) pažymių, padaugintų iš svertinių koeficientų suma.

IKI =  0,5 T + 0,5 E

T – praktinių įgūdžių vertinimas.

 

Rekomenduojami mokslo informacijos šaltiniai

Pagrindiniai mokslo informacijos šaltiniai

Nr.

Leidimo metai

Šaltinio autorius ir pavadinimas

Šaltinių prieiga*

1.

2016

Allen L C and Pounds Basic clinical massage therapy: integrating anatomy and treatment. England: LWW

ŠVK, KT

2.

2015

Andrade C K. Outcome-based massage: putting evidence into practice. USA: Lippincott Williams & Wilkins

ŠVK, KT

3.

2014

Atkinson M. The complete book of massage. England: Random House

ŠVK

Papildomi mokslo informacijos šaltiniai

Nr.

Leidimo metai

Šaltinio autorius ir pavadinimas

Šaltinių prieiga*

1.

2014

Vaikšnorienė V, Andriukaitienė L. Kosmetiniai veido masažai. Kaunas: Kauno kolegijos leidybos centras

ŠVK

2.

2011

Gendrolis A, Kubilienė R. Medus žmogaus sveikatai. Kaunas: Medicinos spaudos namai.

 

3.

2011

Zlatkuvienė S. Spa procedūros grožio terapijoje-mokomoji knyga. Vilnius: Vilniaus kolegija

ŠVK

Duomenų bazės

1.

EBSCO Publishing (Health Source – Consumer Edition; Health Source Nursing/Academic Edition)

*Nurodoma, ar šaltinis yra Šiaulių valstybinės kolegijos (ŠVK) bibliotekoje, ar kitose (KT) bibliotekose


Dalykas skirtas įgyti žinių apie masažą ir jo ypatumus. Teorinių užsiėmimų metu analizuojamas masažo poveikis organizmui ir atskiroms kūno dalims, indikacijos ir kontraindikacijos atliekant masažą. Praktikinių užsiėmimų metu įvertinami masažuojamo paviršiaus pakitimai, pritaikoma masažo technika pagal kliento odos būklę, formuojami įgūdžiai atlikti klasikinį gydomąjį, higieninį masažą, savimasažą ir naudoti masažavimo aparatais technikas, laikantis ergonomikos bei darbo saugos reikalavimų. Tarpiniai atsiskaitymai skirti teorinių žinių įtvirtinimui ir tikslinės informacijos paieškai, atrankai.