Svetainės skelbimaiKursai

To provide knowledge about personal finances, their meaning, the importance of setting financial goals, planning, effective management and the necessity of saving. Based on specific examples, reveal the basics, methods and methods of practical management of personal finances. Develop the ability to use personal resources effectively.

Kompiuterių programinės ir techninės įrangos PRAKTIKA

Informacijos saugos ir  intelektualinės nuosavybės, jos apsaugos elektroninėje erdvėje, duomenų apsaugos subjektų teisių ir pareigų teisinis reglamentavimas.

Suteikti žinių apie pagrindines apskaitos mokslo kategorijas ir jomis nusakomus reiškinius, suformuoti profesinį žodyną, ugdyti gebėjimus tinkamai pasirinkti apskaitos vedimo taisykles, metodus ir būdus, rengiant apskaitinę informaciją ir siekiant tinkamai parengti finansines ataskaitas

Duomenų perdavimo ir valdymo technologijos-2024_MT23S

Pagrindinis tikslas – suprasti naudotojo sąsajos tinkamumo (angl. Usability) principus, vertinimo kriterijus, metodus, matuoti ir vertinti naudotojo sąsajos našumą kuriant internetines sistemas.

Asmeninio, nešiojamo ir kitų tipų kompiuterių sandara, komponenčių parametrai. Kompiuterio surinkimas, derinimas, techninės įrangos atnaujinimas. Kompiuterio, jo komponenčių testavimas, gedimų nustatymas, šalinimas bei prevencija. Šiuolaikinė kompiuterinė įranga.

Duomenų perdavimo ir valdymo technologijos

Žinoti programų sistemų inžinerijos gyvavimo ciklo etapus, projektavimo metodologijas, metodus, unifikuotą modeliavimo kalbą. Projektuoti sistemas projektų valdymo kompiuterinėmis priemonėmis, atsižvelgiant į  programų sistemos gyvavimo ciklo modelius, reikalavimų specifikavimą

Kibernetinės saugos paskaita

Operacinės sistemos (ištęstinės, IPS)

Dalyko dėstytojas: Liudvikas Kaklauskas 

Studijų programa: Informacijos sistemos ir kibernetinė sauga 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių 

Žinoti .NET karkaso architektūrą ir gebėti ją pritaikyti projektuojant, kuriant ir testuojant programų sistemą

Multimedija techninė įranga (sesijinės studijos)

Dalyko tikslas - žinoti duomenų bazių valdymo sistemų kiekybines ir kokybines charakteristikas, gebėti diegti ir administruoti duomenų bazių valdymo sistemas, pasiimti reikalingus duomenis, modeliuoti duomenis, atlikti dinaminę analizę.

Operacinių sistemų valdymas

Kurso tikslas - susipažinti su šiuolaikiniais informatikos mokslų studijų krypčių grupės studijose vykdomų tyrimų planavimo, organizavimo, rezultatų, išvadų ir rekomendacijų pateikimo, vertinimo bei argumentuoto interpretavimo principais, metodais ir technikomis, straipsnių rengimo spaudai pagrindiniais aspektais; adaptuoti ir pritaikyti įgytas žinias baigiamojo projekto rengimo, rezultatų pristatymo ar publikavimo procesuose.

Operacinės sistemos (ištęstinės, IPS)

Operacinės sistemos (ištęstinės, IPS)

Dalyko dėstytojas: Liudvikas Kaklauskas 

Studijų programa: Informacijos sistemos ir kibernetinė sauga 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių 

Suvokti procesus, vykstančius kompiuterių tinkluose, gebėti derinti tinklo aparatinę įrangą, suderinti tinklą naudojant TCP/IP ir kitus protokolus, užtikrinti tinklo saugumą bei prieigą prie tinklo resursų.

Computer architecture and networks (Networks)

Asmeninio, nešiojamo ir kitų tipų kompiuterių sandara, komponenčių parametrai. Kompiuterio surinkimas, derinimas, techninės įrangos atnaujinimas. Kompiuterio, jo komponenčių testavimas, gedimų nustatymas, šalinimas bei prevencija. Šiuolaikinė kompiuterinė įranga.

Žinoti ir suprasti socialinių medijų formas ir funkcijas, atskleisti socialinių technologijų plėtros galimybes socialinėse sferose, suteikti žinių apie socialinių medijų naudojimą versle, supažindinti su antrosios kartos saityno įtaka socialinių tinklų kūrimui ir vystymuisi.

Asmeninio, nešiojamo ir kitų tipų kompiuterių sandara, komponenčių parametrai. Kompiuterio surinkimas, derinimas, techninės įrangos atnaujinimas. Kompiuterio, jo komponenčių testavimas, gedimų nustatymas, šalinimas bei prevencija. Šiuolaikinė kompiuterinė įranga.

Asmeninio, nešiojamo ir kitų tipų kompiuterių sandara, komponenčių parametrai. Kompiuterio surinkimas, derinimas, techninės įrangos atnaujinimas, atsižvelgiant į įmonės poreikius. Kompiuterio, jo komponenčių testavimas, gedimų nustatymas, šalinimas bei prevencija. Šiuolaikinė kompiuterinė įranga.

Studijų dalykas skirtas:
👀supažindinti studentus su algoritmų sudarymo principais;
👀lavinti studentų loginį mąstymą;
👀ugdyti skaitmeninį kūrybiškumą.

Dalyko paskirtis - suteikti žinių apie pagrindinių statybinių medžiagų savybes, gamtinio akmens medžiagas ir jų gaminius, statybinę keramiką, statybinius metalus ir jų gaminius, neorganines rišamąsias medžiagas, betonus, statybinius skiedinius, gaminius iš neorganinių rišamųjų medžiagų, bitumines rišamąsias medžiagas ir jų gaminius, medieną ir jos gaminius, izoliacines medžiagas, statybinį stiklą ir jo gaminius, polimerines medžiagas ir jų gaminius, dažymo medžiagas.

Dalyke pristatomi tiriamųjų ir eksperimentinės plėtros darbų organizavimo būdai, inžinerinių tyrimų, eksperimentų bei projektų struktūra, tikslai ir uždaviniai, supažindinama su mokslinės ir techninės informacijos paieškos sistemomis bei gautų tyrimo rezultatų įforminimo reikalavimais.

Dalyko paskirtis – geodeziniai matavimai statyboje apimantys nužymėjimo ir geodezinių darbų atlikimą statybos metu, geodezinių matavimų skaičiavimo ir grafinio vaizdavimo pagrindai.

Supažindinama su verslo funkcijomis bei verslumo sėkmę lemiančiais veiksniais, diskutuojama apie verslumo naudą visuomenei ir nacionalinei ekonomikai, apibendrinamos ir palyginamos verslo organizavimo formos. Analizuojama įmonės situacija nuolat kintančioje aplinkoje, mikroekonominių ir makroekonominių rinkos procesų įtaka, pagrindinių rinkodaros dėsnių pritaikymas verslo įmonėse. Pratybų metu analizuojami įmonės ekonominiai – finansiniai veiklos vertinimo aspektai. Mokama parengti verslo planą.

Kursas aprobuotas kaip metodinė priemonė 2015-06-11, Nr. NSK-22

Šis nuotolinių studijų kursas skirtas Šiaulių valstybinės kolegijos socialinių mokslų krypties studentams, studijuojantiems Taikomosios matematikos dalyką.

Kurso tikslas – ugdyti loginį bei kritinį mąstymą, poreikį domėtis matematikos metodų ir algoritmų taikymais ekonomikoje vertinant organizacijos veiklą bei priimant finansinius sprendimus.

Kurse pradedama nuo finansų matematikos, tada pereinama prie matricų teorijos ir tokiu būdu nustatomi ryšiai tarp tiesinės algebros ir ekonomikos. Toliau supažindinama su įvairiais taikymo ekonomikoje pavyzdžiais. Siekiant palengvinti teorinės medžiagos įsisavinimą, kursas papildomas nuorodomis į išorinius šaltinius, grafiniais demonstraciniais vaizdais, forumų, pokalbių bei diskusijų aplinkomis. Po kiekvieno skyriaus pateikti savikontrolės uždaviniai ir testai padedantys pasitikrinti žinias bei suvokimą.

Kurso tikslas – suteikti žinių apie valstybės kalbos politiką, bendrinės ir specialybės kalbos ypatumus, įtvirtinti taisyklingos specialisto kalbos (rašytinės ir sakytinės) vartojimo įgūdžius, stiprinti savarankiško darbo įgūdžius.

Kursą sudaro penkios temos: Bendrinė kalba ir specialybės kalba, Specialybės terminija, Specialybės kalbos taisyklingumas, Rašytinis specialybės tekstas, Viešasis kalbėjimas. Taikomas kaupiamasis vertinimas, kursas baigiamas egzaminu.


Dalykas skirtas įgyti žinių apie informacijos paieškos strategijos ir įrankių sampratą, informacijos paieškos kalbas, informacijos paieškos sistemas, jų tipus, informacijos poreikio nustatymo principus, informacijos paieškos rezultatų tvarkymą ir organizavimą, teisišką ir etišką informacijos panaudojimą. Formuoti informacijos paieškos įgūdžius informacijos paieškos sistemose. Teorinių užsiėmimų metu analizuojama informacijos paieškos ir įrankių samprata, informacijos paieškos sistemos, tezaurų, rubrikynų, kontroliuojamų žodynų struktūra, informacijos paieškos rezultatų tvarkymas ir organizavimas informacijos poreikio nustatymas ir etiškas bei teisiškas jos panaudojimas.  Praktinių užsiėmimų metu ugdomi informacijos paieškos įgūdžiai. Tarpiniai atsiskaitymai skirti informacijos poreikio nustatymo principams suvokti ir informacijos paieškos rezultatų tvarkymo, organizavimo supratimui, informacijos paieškos įrankio – tezauro analizei.

Dalykas skirtas suteikti žinių apie skaitmeninę rinkodaros komunikaciją ir ugdyti įgūdžius taikyti skaitmeninės rinkodaros principus, įrankius ir sklaidos kanalus. Teorinėse paskaitose aptariama skaitmeninė paradigma organizacijos veikloje ir rinkodaroje, skaitmeninės rinkodaros principai, globalizacijos reikšmė skaitmeninės rinkodaros veiklai. Praktinių užsiėmimų metu ugdomi gebėjimai parinkti skaitmeninius sprendimus organizuojant rinkodaros veiklas, taikyti įvairius įrankius ir sklaidos kanalus, nustatyti skaitmeninės rinkodaros poveikį vartotojams ir organizacijai.

Studijų dalyko tikslas - suteikti žinių apie ekonomikos teoriją, jos tikslus, pagrindinius rinkos ypatumus, vartotojų elgsenos ir gamybos teorijų dėsningumus; ugdyti gebėjimą įvertinti mikro ir makroekonominius reiškinius; gebėti analizuoti pagrindinius šalies ekonomikos rodiklius, pinigų ir bankų politiką, tarptautinius ekonominius santykius.

Studijų dalyko tikslas - suteikti žinių apie ekonomikos teoriją, jos tikslus, pagrindinius rinkos ypatumus, vartotojų elgsenos ir gamybos teorijų dėsningumus; ugdyti gebėjimą įvertinti mikro ir makroekonominius reiškinius; gebėti analizuoti pagrindinius šalies ekonomikos rodiklius, pinigų ir bankų politiką, tarptautinius ekonominius santykius.

Kursas aprobuotas kaip metodinė priemonė 2014-03-21, Nr. NSK-16

Kursas parengtas Buhalterinės apskaitos studijų programos ištęstinės studijų formos studentams ir skirtas įsisavinti žinias, susijusias su valdymo apskaitos kaip valdymo sprendimų priėmimo informacinės sistemos funkcionavimu.

Suteikti žinių apie asmeninius finansus, jų reikšmę, finansinių tikslų nustatymo svarbą, planavimą, efektyvų valdymą ir taupymo būtinumą. Remiantis konkrečiais pavyzdžiais, atskleisti asmeninių finansų praktinio valdymo pagrindus, metodus ir būdus. Ugdyti gebėjimą efektyviai naudoti asmeninius išteklius.

Suteikti žinių apie asmeninius finansus, jų reikšmę, finansinių tikslų nustatymo svarbą, planavimą, efektyvų valdymą ir taupymo būtinumą. Remiantis konkrečiais pavyzdžiais, atskleisti asmeninių finansų praktinio valdymo pagrindus, metodus ir būdus. Ugdyti gebėjimą efektyviai naudoti asmeninius išteklius.

Ekonomikos pagrindų I kursas skirtas supažindinti studijuojančius su mikroekonomikos teorija. Kurse apibūdinamos ekonomikos teorijos objekto ir metodų, paklausos, pasiūlos, paklausos ir pasiūlos elastingumo sampratos. Analizuojama vartotojų ir gamintojų elgsena, jų priimtų sprendimų motyvai, gamybos teorija, įmonės gamybos kaštai ir jų skaičiavimas. Supažindama su tobulos konkurencijos, monopolijos, monopolinės konkurencijos ir oligopolijos modeliais. Atlikdami savitikros užduotis, studentai taikys įgytas žinias ir darys tinkamas ekonomines išvadas. 

Kursas aprobuotas kaip metodinė priemonė 2014-03-21, Nr. NSK-14

Kursas skirtas supažindinti studijuojančius su taikomųjų tyrimų samprata ir turiniu, esminiais metodologijos principais. Pagrindiniai kurso raktažodžiai: metodologija, metodika ir metodai. Tik suvokus šių kertinių sąvokų esmę galima gilintis į tyrimo rengimą bei atlikimą. Kurso turiniu siekiama suteikti studentams reikalingų teorinių žinių bei suformuoti praktinius gebėjimus savarankiškai suplanuoti tyrimą, organizuoti tyrimo procesą, pasirinkti tinkamus duomenų rinkimo metodus, aprašyti taikytus tyrimo duomenų rinkimo instrumentus. Ugdomi studentų praktiniai taikomųjų tyrimų atlikimo įgūdžiai ir veikimo metodai.

rezultatai

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS

Dalyko pavadinimas

 NETRADICINIS MASAŽAS / NON-TRADITIONAL MASSAGE

 

Dalyko apimtis

Semestras

   Studijų forma

Struktūra*

Iš viso

val.

Kreditų

skaičius

Dalykų grupė ir pobūdis

P

PS

PR

KD

K

S

VI

N

10

23

-

-

6

41

80

3

Gilinimuisi kryptyje

* P – paskaitos, PS – pratybos, seminarai, PR – praktika, KD – kursinis darbas, K – konsultacijos, S – savarankiškas darbas

 

Dalyko tikslas

Suteikti žinių apie pagrindinius grožio terapijos praktikoje taikomus netradicinio masažo procedūrų ypatumus ir ugdyti gebėjimus atlikti netradicines masažo procedūras, vertinant jų veiksmingumą.

 

Dalyko anotacija

Dalykas skirtas įgyti žinių apie netradicinio masažo ypatumus. Teorinių užsiėmimų  metu analizuojamas netradicinio  masažo poveikis organizmui ir atskiroms kūno dalims, indikacijos ir kontraindikacijos atliekant netradicinį masažą. Praktikinių užsiėmimų metu ugdomi įgūdžiai atlikti ir taikyti netradicinio masažo technikas su tam tikromis kosmetinėmis priemonėmis, įvertinus kliento odos būklę. Tarpiniai atsiskaitymai skirti teorinių žinių įtvirtinimui.

 

Dalyko sąsajos

Programos studijų rezultatai

Dalyko studijų rezultatai

Studijų metodai

Studento pasiekimų vertinimo metodai

Vertinimo kriterijai

4. Geba įvertinti kliento odos ir odos priedų būklę, remdamasis įvairaus amžiaus žmonių morfologiniais, anatominiais, patologiniais organizmo ypatumais bei tikslingai parinkdamas vizualinius, manualinius, aparatinius vertinimo metodus, atsižvelgdamas į asmens anamnezės duomenis ir identifikuodamas estetinius kliento poreikius.

Žino ir supranta

1.       asmens audinių būklę, morfologinius bei anatominius ypatumus

Įtraukiamoji paskaita, demonstravimas, situacijų analizė, darbas porose

2.       Praktinių įgūdžių vertinimas, egzaminas

Apibūdina išorinius pokyčius audiniuose ir odoje

 

3.       Žino netradicinio masažo skyrimo ir atlikimo rekomendacijas įvairių odos ligų priežiūrai, fizinio ar protinio pervargimo mažinimui bei skiriant higieniniais ar kosmetiniais tikslais

Įtraukiamoji paskaita, demonstravimas, situacijų analizė, darbas porose

4.       Egzaminas

Apibūdinta netradicinio masažo skyrimo ir atlikimo indikacijas ir kontraindikacijas

 

5. Geba sudaryti trumpalaikius ir ilgalaikius kosmetinių procedūrų planus, įvertinęs odos ir odos priedų būklę bei nustatęs individualius objektyvius ir subjektyvius odos pokyčius.

5.       Geba racionaliai taikyti netradicinio masažavimo metodikas esant odos ir kitiems susirgimams, siekiant reikiamo fiziologinio poveikio individualiam (ne) klinikiniam atvejui

Demonstravimas, situacijų analizė, darbas porose

 

6.       Praktinių įgūdžių vertinimas

Savarankiškai pritaiko pagalbines netradicinio masažo priemonės praktinėje veikloje

7.       Geba praktikoje pritaikyti pagalbinių netradicinių masažo priemonių panaudojimo galimybes

Demonstravimas, įtraukiamoji paskaita, situacijų analizė, darbas porose

 

8.       Praktinių įgūdžių vertinimas, egzaminas

Savarankiškai pritaiko kosmetikos priemones netradicinio masažo metodikos praktinėje veikloje

6. Geba savarankiškai parinkti kosmetines medžiagas, priemones, kosmetologinę įrangą procedūroms atlikti, atsižvelgdamas į kliento poreikius ir atliekamos procedūros pobūdį.

9.       Geba savarankiškai praktikoje parinkti ir pritaikyti kosmetikos priemones netradicinių masažo  procedūrų metu

Minčių lietus,

Praktinių įgūdžių demonstravimas, darbas porose

10.    Praktinių įgūdžių vertinimas, egzaminas

Savarankiškai parenka ir  pritaiko kosmetikos priemones reikalingas netradicinio masažo procedūrai

7. Geba savarankiškai atlikti kosmetines procedūras, užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, saugumą specializuotose ir nespecializuotose vietose, vadovaudamasis kosmetologo veiklą reglamentuojančiais dokumentais ir teisės aktais, higienos reikalavimais, ergonomikos principais.

11.    Geba pritaikyti ergonomikos reikalavimus atliekant netradicinio masažo procedūras

Demonstravimas, situacijų analizė, darbas porose

 

12.    Praktinių įgūdžių vertinimas, egzaminas

Savarankiškai atlieka netradicinio masažo procedūras laikantis visų ergonomikos reikalavimų

13.    Geba užtikrinti teikiamų paslaugų saugumą ir kokybę specializuotose ir nespecializuotose darbo vietose

Demonstravimas, situacijų analizė, darbas porose

 

14.    Praktinių įgūdžių vertinimas, egzaminas

Tinkamai atlieka netradicinio masažo procedūras specializuotose ir nespecializuotose darbo vietose

 

 

Dalyko turinys

Temos pavadinimas ir turinio apibūdinimas

Kontaktinių valandų skaičius

S

Iš viso val.

P

PS

PR

KD

K

1. Netradicinio masažo poveikis žmogaus organizmui ir atskiroms jo sistemoms. Netradicinio masažo sistemos.

2

2

-

-

-

4

8

2. Netradicinio masažo skyrimo ir atlikimo rekomendacijos. Įvairių ligų profilaktika, fizinio ir emocinio nuovargio mažinimas.

2

5

-

-

-

4

11

3. Higieniniai, estetiniai ir ergonominiai reikalavimai atliekant masažą.

2

5

-

-

-

6

13

4. Kūno paviršinių ir giliųjų audinių pakitimai ir jų vertinimo būdai prieš netradicinio masažo procedūrą.

2

5

-

-

-

2

9

Pasirengimas tarpiniam atsiskaitymui ir atsiskaitymas. Praktinių įgūdžių vertinimas (T).

Literatūros studijavimas, pateiktos medžiagos analizė, pasirengimas testui (1-4 temos)

8

8

5. Netradicinių masažų metodikos.

2

6

-

-

6

7

21

Pasirengimas egzaminui ir jo laikymas

10

10

Bendras valandų skaičius

10

23

-

-

6

41

80

 

Vertinimo tvarka

Taikoma dešimties balų kriterinė vertinimo sistema ir kaupiamasis vertinimas, naudojant individualų kaupiamąjį indeksą (IKI). Galutinį įvertinimą sudaro tarpinių atsiskaitymų (T) ir egzamino (E) pažymių, padaugintų iš svertinių koeficientų suma.

IKI =  0,5 T + 0,5 E

T – praktinių įgūdžių vertinimas.

 

Rekomenduojami mokslo informacijos šaltiniai

Pagrindiniai mokslo informacijos šaltiniai

Nr.

Leidimo metai

Šaltinio autorius ir pavadinimas

Šaltinių prieiga*

1.

2016

Allen L C and Pounds Basic clinical massage therapy: integrating anatomy and treatment. England: LWW

ŠVK, KT

2.

2015

Andrade C K. Outcome-based massage: putting evidence into practice. USA: Lippincott Williams & Wilkins

ŠVK, KT

3.

2014

Atkinson M. The complete book of massage. England: Random House

ŠVK

Papildomi mokslo informacijos šaltiniai

Nr.

Leidimo metai

Šaltinio autorius ir pavadinimas

Šaltinių prieiga*

1.

2014

Vaikšnorienė V, Andriukaitienė L. Kosmetiniai veido masažai. Kaunas: Kauno kolegijos leidybos centras

ŠVK

2.

2011

Gendrolis A, Kubilienė R. Medus žmogaus sveikatai. Kaunas: Medicinos spaudos namai.

 

3.

2011

Zlatkuvienė S. Spa procedūros grožio terapijoje-mokomoji knyga. Vilnius: Vilniaus kolegija

ŠVK

Duomenų bazės

1.

EBSCO Publishing (Health Source – Consumer Edition; Health Source Nursing/Academic Edition)

*Nurodoma, ar šaltinis yra Šiaulių valstybinės kolegijos (ŠVK) bibliotekoje, ar kitose (KT) bibliotekose


Dalykas skirtas įgyti žinių apie masažą ir jo ypatumus. Teorinių užsiėmimų metu analizuojamas masažo poveikis organizmui ir atskiroms kūno dalims, indikacijos ir kontraindikacijos atliekant masažą. Praktikinių užsiėmimų metu įvertinami masažuojamo paviršiaus pakitimai, pritaikoma masažo technika pagal kliento odos būklę, formuojami įgūdžiai atlikti klasikinį gydomąjį, higieninį masažą, savimasažą ir naudoti masažavimo aparatais technikas, laikantis ergonomikos bei darbo saugos reikalavimų. Tarpiniai atsiskaitymai skirti teorinių žinių įtvirtinimui ir tikslinės informacijos paieškai, atrankai.