Svetainės skelbimaiДоступные курсы

Kompiuterių programinės ir techninės įrangos PRAKTIKA

Informacijos saugos ir  intelektualinės nuosavybės, jos apsaugos elektroninėje erdvėje, duomenų apsaugos subjektų teisių ir pareigų teisinis reglamentavimas.

Suteikti žinių apie pagrindines apskaitos mokslo kategorijas ir jomis nusakomus reiškinius, suformuoti profesinį žodyną, ugdyti gebėjimus tinkamai pasirinkti apskaitos vedimo taisykles, metodus ir būdus, rengiant apskaitinę informaciją ir siekiant tinkamai parengti finansines ataskaitas

Multimedija techninė įranga (sesijinės studijos)

Dalyko tikslas - žinoti duomenų bazių valdymo sistemų kiekybines ir kokybines charakteristikas, gebėti diegti ir administruoti duomenų bazių valdymo sistemas, pasiimti reikalingus duomenis, modeliuoti duomenis, atlikti dinaminę analizę.

Operacinių sistemų valdymas

Kurso tikslas - susipažinti su šiuolaikiniais informatikos mokslų studijų krypčių grupės studijose vykdomų tyrimų planavimo, organizavimo, rezultatų, išvadų ir rekomendacijų pateikimo, vertinimo bei argumentuoto interpretavimo principais, metodais ir technikomis, straipsnių rengimo spaudai pagrindiniais aspektais; adaptuoti ir pritaikyti įgytas žinias baigiamojo projekto rengimo, rezultatų pristatymo ar publikavimo procesuose.

Operacinės sistemos (ištęstinės, IPS)

Operacinės sistemos (ištęstinės, IPS)

Dalyko dėstytojas: Liudvikas Kaklauskas 

Studijų programa: Informacijos sistemos ir kibernetinė sauga 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių 

Suvokti procesus, vykstančius kompiuterių tinkluose, gebėti derinti tinklo aparatinę įrangą, suderinti tinklą naudojant TCP/IP ir kitus protokolus, užtikrinti tinklo saugumą bei prieigą prie tinklo resursų.

Computer architecture and networks (Networks)

Asmeninio, nešiojamo ir kitų tipų kompiuterių sandara, komponenčių parametrai. Kompiuterio surinkimas, derinimas, techninės įrangos atnaujinimas. Kompiuterio, jo komponenčių testavimas, gedimų nustatymas, šalinimas bei prevencija. Šiuolaikinė kompiuterinė įranga.

Žinoti ir suprasti socialinių medijų formas ir funkcijas, atskleisti socialinių technologijų plėtros galimybes socialinėse sferose, suteikti žinių apie socialinių medijų naudojimą versle, supažindinti su antrosios kartos saityno įtaka socialinių tinklų kūrimui ir vystymuisi.

Asmeninio, nešiojamo ir kitų tipų kompiuterių sandara, komponenčių parametrai. Kompiuterio surinkimas, derinimas, techninės įrangos atnaujinimas. Kompiuterio, jo komponenčių testavimas, gedimų nustatymas, šalinimas bei prevencija. Šiuolaikinė kompiuterinė įranga.

Asmeninio, nešiojamo ir kitų tipų kompiuterių sandara, komponenčių parametrai. Kompiuterio surinkimas, derinimas, techninės įrangos atnaujinimas, atsižvelgiant į įmonės poreikius. Kompiuterio, jo komponenčių testavimas, gedimų nustatymas, šalinimas bei prevencija. Šiuolaikinė kompiuterinė įranga.

Dalyko paskirtis - suteikti žinių apie pagrindinių statybinių medžiagų savybes, gamtinio akmens medžiagas ir jų gaminius, statybinę keramiką, statybinius metalus ir jų gaminius, neorganines rišamąsias medžiagas, betonus, statybinius skiedinius, gaminius iš neorganinių rišamųjų medžiagų, bitumines rišamąsias medžiagas ir jų gaminius, medieną ir jos gaminius, izoliacines medžiagas, statybinį stiklą ir jo gaminius, polimerines medžiagas ir jų gaminius, dažymo medžiagas.

Dalyke pristatomi tiriamųjų ir eksperimentinės plėtros darbų organizavimo būdai, inžinerinių tyrimų, eksperimentų bei projektų struktūra, tikslai ir uždaviniai, supažindinama su mokslinės ir techninės informacijos paieškos sistemomis bei gautų tyrimo rezultatų įforminimo reikalavimais.

Dalyko paskirtis – geodeziniai matavimai statyboje apimantys nužymėjimo ir geodezinių darbų atlikimą statybos metu, geodezinių matavimų skaičiavimo ir grafinio vaizdavimo pagrindai.

Supažindinama su verslo funkcijomis bei verslumo sėkmę lemiančiais veiksniais, diskutuojama apie verslumo naudą visuomenei ir nacionalinei ekonomikai, apibendrinamos ir palyginamos verslo organizavimo formos. Analizuojama įmonės situacija nuolat kintančioje aplinkoje, mikroekonominių ir makroekonominių rinkos procesų įtaka, pagrindinių rinkodaros dėsnių pritaikymas verslo įmonėse. Pratybų metu analizuojami įmonės ekonominiai – finansiniai veiklos vertinimo aspektai. Mokama parengti verslo planą.

Kursas aprobuotas kaip metodinė priemonė 2015-06-11, Nr. NSK-22

Šis nuotolinių studijų kursas skirtas Šiaulių valstybinės kolegijos socialinių mokslų krypties studentams, studijuojantiems Taikomosios matematikos dalyką.

Kurso tikslas – ugdyti loginį bei kritinį mąstymą, poreikį domėtis matematikos metodų ir algoritmų taikymais ekonomikoje vertinant organizacijos veiklą bei priimant finansinius sprendimus.

Kurse pradedama nuo finansų matematikos, tada pereinama prie matricų teorijos ir tokiu būdu nustatomi ryšiai tarp tiesinės algebros ir ekonomikos. Toliau supažindinama su įvairiais taikymo ekonomikoje pavyzdžiais. Siekiant palengvinti teorinės medžiagos įsisavinimą, kursas papildomas nuorodomis į išorinius šaltinius, grafiniais demonstraciniais vaizdais, forumų, pokalbių bei diskusijų aplinkomis. Po kiekvieno skyriaus pateikti savikontrolės uždaviniai ir testai padedantys pasitikrinti žinias bei suvokimą.

Dalykas skirtas suteikti žinių apie skaitmeninę rinkodaros komunikaciją ir ugdyti įgūdžius taikyti skaitmeninės rinkodaros principus, įrankius ir sklaidos kanalus. Teorinėse paskaitose aptariama skaitmeninė paradigma organizacijos veikloje ir rinkodaroje, skaitmeninės rinkodaros principai, globalizacijos reikšmė skaitmeninės rinkodaros veiklai. Praktinių užsiėmimų metu ugdomi gebėjimai parinkti skaitmeninius sprendimus organizuojant rinkodaros veiklas, taikyti įvairius įrankius ir sklaidos kanalus, nustatyti skaitmeninės rinkodaros poveikį vartotojams ir organizacijai.

Kursas aprobuotas kaip metodinė priemonė 2014-03-21, Nr. NSK-16

Kursas parengtas Buhalterinės apskaitos studijų programos ištęstinės studijų formos studentams ir skirtas įsisavinti žinias, susijusias su valdymo apskaitos kaip valdymo sprendimų priėmimo informacinės sistemos funkcionavimu.

Suteikti žinių apie asmeninius finansus, jų reikšmę, finansinių tikslų nustatymo svarbą, planavimą, efektyvų valdymą ir taupymo būtinumą. Remiantis konkrečiais pavyzdžiais, atskleisti asmeninių finansų praktinio valdymo pagrindus, metodus ir būdus. Ugdyti gebėjimą efektyviai naudoti asmeninius išteklius.

Suteikti žinių apie asmeninius finansus, jų reikšmę, finansinių tikslų nustatymo svarbą, planavimą, efektyvų valdymą ir taupymo būtinumą. Remiantis konkrečiais pavyzdžiais, atskleisti asmeninių finansų praktinio valdymo pagrindus, metodus ir būdus. Ugdyti gebėjimą efektyviai naudoti asmeninius išteklius.

Ekonomikos pagrindų I kursas skirtas supažindinti studijuojančius su mikroekonomikos teorija. Kurse apibūdinamos ekonomikos teorijos objekto ir metodų, paklausos, pasiūlos, paklausos ir pasiūlos elastingumo sampratos. Analizuojama vartotojų ir gamintojų elgsena, jų priimtų sprendimų motyvai, gamybos teorija, įmonės gamybos kaštai ir jų skaičiavimas. Supažindama su tobulos konkurencijos, monopolijos, monopolinės konkurencijos ir oligopolijos modeliais. Atlikdami savitikros užduotis, studentai taikys įgytas žinias ir darys tinkamas ekonomines išvadas. 

Kursas aprobuotas kaip metodinė priemonė 2014-03-21, Nr. NSK-14

Kursas skirtas supažindinti studijuojančius su taikomųjų tyrimų samprata ir turiniu, esminiais metodologijos principais. Pagrindiniai kurso raktažodžiai: metodologija, metodika ir metodai. Tik suvokus šių kertinių sąvokų esmę galima gilintis į tyrimo rengimą bei atlikimą. Kurso turiniu siekiama suteikti studentams reikalingų teorinių žinių bei suformuoti praktinius gebėjimus savarankiškai suplanuoti tyrimą, organizuoti tyrimo procesą, pasirinkti tinkamus duomenų rinkimo metodus, aprašyti taikytus tyrimo duomenų rinkimo instrumentus. Ugdomi studentų praktiniai taikomųjų tyrimų atlikimo įgūdžiai ir veikimo metodai.

rezultatai

Dalykas skirtas įgyti žinių apie masažą ir jo ypatumus. Teorinių užsiėmimų metu analizuojamas masažo poveikis organizmui ir atskiroms kūno dalims, indikacijos ir kontraindikacijos atliekant masažą. Praktikinių užsiėmimų metu įvertinami masažuojamo paviršiaus pakitimai, pritaikoma masažo technika pagal kliento odos būklę, formuojami įgūdžiai atlikti klasikinį gydomąjį, higieninį masažą, savimasažą ir naudoti masažavimo aparatais technikas, laikantis ergonomikos bei darbo saugos reikalavimų. Tarpiniai atsiskaitymai skirti teorinių žinių įtvirtinimui ir tikslinės informacijos paieškai, atrankai.