Svetainės skelbimaiKursai

Kursas skirtas Tarptautinio verslo studijų programos studentams studijuojantiems Informacines technologijas, projektų valdymą, duomenų analizę

Kursas skirtas Programų sistemos, Multimedijos technologijos, Informacinių sistemų technologijos studijų programų studentams studijuojantiems Programų sistemų  / IT projektų valdymą

Kursas skirtas trumposios pakopos studijų studentams 

To provide knowledge about personal finances, their meaning, the importance of setting financial goals, planning, effective management and the necessity of saving. Based on specific examples, reveal the basics, methods and methods of practical management of personal finances. Develop the ability to use personal resources effectively.

Kompiuterių programinės ir techninės įrangos PRAKTIKA

Informacijos saugos ir  intelektualinės nuosavybės, jos apsaugos elektroninėje erdvėje, duomenų apsaugos subjektų teisių ir pareigų teisinis reglamentavimas.

Suteikti žinių apie pagrindines apskaitos mokslo kategorijas ir jomis nusakomus reiškinius, suformuoti profesinį žodyną, ugdyti gebėjimus tinkamai pasirinkti apskaitos vedimo taisykles, metodus ir būdus, rengiant apskaitinę informaciją ir siekiant tinkamai parengti finansines ataskaitas

Kursas skirtas Įmonių ir įstaigų vadybos studijų programos studentams.

Kursas "Informacinės technologijos" yra skirtas Programų sistemos studijų programos studentams. Pagrindinės kurso temos yra informacijos paieška ir gautų rezultatų tvarkymas, pristatymo rengimas ir redagavimas, duomenų su skaičiuojamais elementais projektavimo ir tvarkymo technologija.

Kursas skirtas Informacinių sistemų technologija studijų programos studentams studijuojantiems Informacines technologijas

Studentai išmoks, kaip kurti PrestaShop modulius, pritaikytus specifinėms verslo reikmėms. Jie supras, kaip naudoti PrestaShop API, integruoti API su trečiųjų šalių paslaugomis. Be to, bus nagrinėjamas modulių modifikavimas, kuris leidžia keisti ir tobulinti esamų modulių funkcionalumą.

Duomenų perdavimo ir valdymo technologijos-2024_MT23S

Pagrindinis tikslas – suprasti naudotojo sąsajos tinkamumo (angl. Usability) principus, vertinimo kriterijus, metodus, matuoti ir vertinti naudotojo sąsajos našumą kuriant internetines sistemas.

Asmeninio, nešiojamo ir kitų tipų kompiuterių sandara, komponenčių parametrai. Kompiuterio surinkimas, derinimas, techninės įrangos atnaujinimas. Kompiuterio, jo komponenčių testavimas, gedimų nustatymas, šalinimas bei prevencija. Šiuolaikinė kompiuterinė įranga.

Duomenų perdavimo ir valdymo technologijos

Kibernetinės saugos paskaita

Operacinės sistemos (ištęstinės, IPS)

Dalyko dėstytojas: Liudvikas Kaklauskas 

Studijų programa: Informacijos sistemos ir kibernetinė sauga 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių 

Žinoti .NET karkaso architektūrą ir gebėti ją pritaikyti projektuojant, kuriant ir testuojant programų sistemą

Multimedija techninė įranga (sesijinės studijos)

Dalyko tikslas - žinoti duomenų bazių valdymo sistemų kiekybines ir kokybines charakteristikas, gebėti diegti ir administruoti duomenų bazių valdymo sistemas, pasiimti reikalingus duomenis, modeliuoti duomenis, atlikti dinaminę analizę.

Operacinių sistemų valdymas

Kurso tikslas - susipažinti su šiuolaikiniais informatikos mokslų studijų krypčių grupės studijose vykdomų tyrimų planavimo, organizavimo, rezultatų, išvadų ir rekomendacijų pateikimo, vertinimo bei argumentuoto interpretavimo principais, metodais ir technikomis, straipsnių rengimo spaudai pagrindiniais aspektais; adaptuoti ir pritaikyti įgytas žinias baigiamojo projekto rengimo, rezultatų pristatymo ar publikavimo procesuose.

Kursas skirtas Automobilių techninio eksploatavimo studijų programos studentams studijuojantiems Informacines technologijas


Operacinės sistemos (ištęstinės, IPS)

Operacinės sistemos (ištęstinės, IPS)

Dalyko dėstytojas: Liudvikas Kaklauskas 

Studijų programa: Informacijos sistemos ir kibernetinė sauga 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių 

Suvokti procesus, vykstančius kompiuterių tinkluose, gebėti derinti tinklo aparatinę įrangą, suderinti tinklą naudojant TCP/IP ir kitus protokolus, užtikrinti tinklo saugumą bei prieigą prie tinklo resursų.

Computer architecture and networks (Networks)

Asmeninio, nešiojamo ir kitų tipų kompiuterių sandara, komponenčių parametrai. Kompiuterio surinkimas, derinimas, techninės įrangos atnaujinimas. Kompiuterio, jo komponenčių testavimas, gedimų nustatymas, šalinimas bei prevencija. Šiuolaikinė kompiuterinė įranga.

Žinoti ir suprasti socialinių medijų formas ir funkcijas, atskleisti socialinių technologijų plėtros galimybes socialinėse sferose, suteikti žinių apie socialinių medijų naudojimą versle, supažindinti su antrosios kartos saityno įtaka socialinių tinklų kūrimui ir vystymuisi.

Asmeninio, nešiojamo ir kitų tipų kompiuterių sandara, komponenčių parametrai. Kompiuterio surinkimas, derinimas, techninės įrangos atnaujinimas. Kompiuterio, jo komponenčių testavimas, gedimų nustatymas, šalinimas bei prevencija. Šiuolaikinė kompiuterinė įranga.

Asmeninio, nešiojamo ir kitų tipų kompiuterių sandara, komponenčių parametrai. Kompiuterio surinkimas, derinimas, techninės įrangos atnaujinimas, atsižvelgiant į įmonės poreikius. Kompiuterio, jo komponenčių testavimas, gedimų nustatymas, šalinimas bei prevencija. Šiuolaikinė kompiuterinė įranga.

Dalyko paskirtis - suteikti žinių apie pagrindinių statybinių medžiagų savybes, gamtinio akmens medžiagas ir jų gaminius, statybinę keramiką, statybinius metalus ir jų gaminius, neorganines rišamąsias medžiagas, betonus, statybinius skiedinius, gaminius iš neorganinių rišamųjų medžiagų, bitumines rišamąsias medžiagas ir jų gaminius, medieną ir jos gaminius, izoliacines medžiagas, statybinį stiklą ir jo gaminius, polimerines medžiagas ir jų gaminius, dažymo medžiagas.

Dalyke pristatomi tiriamųjų ir eksperimentinės plėtros darbų organizavimo būdai, inžinerinių tyrimų, eksperimentų bei projektų struktūra, tikslai ir uždaviniai, supažindinama su mokslinės ir techninės informacijos paieškos sistemomis bei gautų tyrimo rezultatų įforminimo reikalavimais.

Dalyko paskirtis – geodeziniai matavimai statyboje apimantys nužymėjimo ir geodezinių darbų atlikimą statybos metu, geodezinių matavimų skaičiavimo ir grafinio vaizdavimo pagrindai.

Supažindinama su verslo funkcijomis bei verslumo sėkmę lemiančiais veiksniais, diskutuojama apie verslumo naudą visuomenei ir nacionalinei ekonomikai, apibendrinamos ir palyginamos verslo organizavimo formos. Analizuojama įmonės situacija nuolat kintančioje aplinkoje, mikroekonominių ir makroekonominių rinkos procesų įtaka, pagrindinių rinkodaros dėsnių pritaikymas verslo įmonėse. Pratybų metu analizuojami įmonės ekonominiai – finansiniai veiklos vertinimo aspektai. Mokama parengti verslo planą.

Kursas aprobuotas kaip metodinė priemonė 2015-06-11, Nr. NSK-22

Šis nuotolinių studijų kursas skirtas Šiaulių valstybinės kolegijos socialinių mokslų krypties studentams, studijuojantiems Taikomosios matematikos dalyką.

Kurso tikslas – ugdyti loginį bei kritinį mąstymą, poreikį domėtis matematikos metodų ir algoritmų taikymais ekonomikoje vertinant organizacijos veiklą bei priimant finansinius sprendimus.

Kurse pradedama nuo finansų matematikos, tada pereinama prie matricų teorijos ir tokiu būdu nustatomi ryšiai tarp tiesinės algebros ir ekonomikos. Toliau supažindinama su įvairiais taikymo ekonomikoje pavyzdžiais. Siekiant palengvinti teorinės medžiagos įsisavinimą, kursas papildomas nuorodomis į išorinius šaltinius, grafiniais demonstraciniais vaizdais, forumų, pokalbių bei diskusijų aplinkomis. Po kiekvieno skyriaus pateikti savikontrolės uždaviniai ir testai padedantys pasitikrinti žinias bei suvokimą.

Inžinerinės grafikos kursas skirtas suprasti projektavimo principus bei įgyti techninio brėžinio braižymo pagrindus. 

Kurso metu studentai taip pat išmoks naudotis AutoCAD programa.

Kurso metu mokoma sudaryti ir analizuoti brėžinius, taikyti galiojančius standartus bei parengti grafinę dokumentaciją. Dalykas dėstomas pirmame semestre. Dalyko studijos baigiamos studento atliktų darbų gynimu. 

Dalykas skirtas įgyti žinių apie informacijos paieškos strategijos ir įrankių sampratą, informacijos paieškos kalbas, informacijos paieškos sistemas, jų tipus, informacijos poreikio nustatymo principus, informacijos paieškos rezultatų tvarkymą ir organizavimą, teisišką ir etišką informacijos panaudojimą. Formuoti informacijos paieškos įgūdžius informacijos paieškos sistemose. Teorinių užsiėmimų metu analizuojama informacijos paieškos ir įrankių samprata, informacijos paieškos sistemos, tezaurų, rubrikynų, kontroliuojamų žodynų struktūra, informacijos paieškos rezultatų tvarkymas ir organizavimas informacijos poreikio nustatymas ir etiškas bei teisiškas jos panaudojimas.  Praktinių užsiėmimų metu ugdomi informacijos paieškos įgūdžiai. Tarpiniai atsiskaitymai skirti informacijos poreikio nustatymo principams suvokti ir informacijos paieškos rezultatų tvarkymo, organizavimo supratimui, informacijos paieškos įrankio – tezauro analizei.

Dalykas skirtas suteikti žinių apie skaitmeninę rinkodaros komunikaciją ir ugdyti įgūdžius taikyti skaitmeninės rinkodaros principus, įrankius ir sklaidos kanalus. Teorinėse paskaitose aptariama skaitmeninė paradigma organizacijos veikloje ir rinkodaroje, skaitmeninės rinkodaros principai, globalizacijos reikšmė skaitmeninės rinkodaros veiklai. Praktinių užsiėmimų metu ugdomi gebėjimai parinkti skaitmeninius sprendimus organizuojant rinkodaros veiklas, taikyti įvairius įrankius ir sklaidos kanalus, nustatyti skaitmeninės rinkodaros poveikį vartotojams ir organizacijai.

Studijų dalyko tikslas - suteikti žinių apie ekonomikos teoriją, jos tikslus, pagrindinius rinkos ypatumus, vartotojų elgsenos ir gamybos teorijų dėsningumus; ugdyti gebėjimą įvertinti mikro ir makroekonominius reiškinius; gebėti analizuoti pagrindinius šalies ekonomikos rodiklius, pinigų ir bankų politiką, tarptautinius ekonominius santykius.

Kursas aprobuotas kaip metodinė priemonė 2014-03-21, Nr. NSK-16

Kursas parengtas Buhalterinės apskaitos studijų programos ištęstinės studijų formos studentams ir skirtas įsisavinti žinias, susijusias su valdymo apskaitos kaip valdymo sprendimų priėmimo informacinės sistemos funkcionavimu.

Suteikti žinių apie asmeninius finansus, jų reikšmę, finansinių tikslų nustatymo svarbą, planavimą, efektyvų valdymą ir taupymo būtinumą. Remiantis konkrečiais pavyzdžiais, atskleisti asmeninių finansų praktinio valdymo pagrindus, metodus ir būdus. Ugdyti gebėjimą efektyviai naudoti asmeninius išteklius.

Suteikti žinių apie asmeninius finansus, jų reikšmę, finansinių tikslų nustatymo svarbą, planavimą, efektyvų valdymą ir taupymo būtinumą. Remiantis konkrečiais pavyzdžiais, atskleisti asmeninių finansų praktinio valdymo pagrindus, metodus ir būdus. Ugdyti gebėjimą efektyviai naudoti asmeninius išteklius.

Ekonomikos pagrindų I kursas skirtas supažindinti studijuojančius su mikroekonomikos teorija. Kurse apibūdinamos ekonomikos teorijos objekto ir metodų, paklausos, pasiūlos, paklausos ir pasiūlos elastingumo sampratos. Analizuojama vartotojų ir gamintojų elgsena, jų priimtų sprendimų motyvai, gamybos teorija, įmonės gamybos kaštai ir jų skaičiavimas. Supažindama su tobulos konkurencijos, monopolijos, monopolinės konkurencijos ir oligopolijos modeliais. Atlikdami savitikros užduotis, studentai taikys įgytas žinias ir darys tinkamas ekonomines išvadas. 

Kursas aprobuotas kaip metodinė priemonė 2014-03-21, Nr. NSK-14

Kursas skirtas supažindinti studijuojančius su taikomųjų tyrimų samprata ir turiniu, esminiais metodologijos principais. Pagrindiniai kurso raktažodžiai: metodologija, metodika ir metodai. Tik suvokus šių kertinių sąvokų esmę galima gilintis į tyrimo rengimą bei atlikimą. Kurso turiniu siekiama suteikti studentams reikalingų teorinių žinių bei suformuoti praktinius gebėjimus savarankiškai suplanuoti tyrimą, organizuoti tyrimo procesą, pasirinkti tinkamus duomenų rinkimo metodus, aprašyti taikytus tyrimo duomenų rinkimo instrumentus. Ugdomi studentų praktiniai taikomųjų tyrimų atlikimo įgūdžiai ir veikimo metodai.

rezultatai


Accessibility

Background Colour

Font Face

Font Size

1

Text Colour